Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

vztahující se k rezervaci zboží v lékárnách zapojených do programu PharmaPoint

prostřednictvím internetového rezervačního systému

 

Formulář pro uplatnění práv z vad najdete zde

 

I.
Úvodní ustanovení

 1.  Předmět obchodních podmínek: Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „o.z.“) a upravují vzájemné smluvní vztahy při rezervaci zboží (dále jen „zboží“) prostřednictvím internetového rezervačního systému umístěného na bezlepek.pharmapoint.cz. Provozovatelem internetových stránek rezervačního systému je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČ: 45359326, se sídlem Praha 10, K pérovně 945/7 (dále jen „provozovatel“). Prodávajícím zboží jsou provozovatelé lékáren, kteří jsou členy programu PharmaPoint, uvedení zde (dále také jen „prodávající“). Tyto obchodní podmínky se v případě uzavření kupní smlouvy stávají její nedílnou součástí. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách bezlepek.pharmapoint.cz (dále také jen „rezervační systém“) a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.
 2.  Zákazník/spotřebitel: Zákazníkem, respektive osobou, která je oprávněna rezervovat zboží v rezervačním systému bezlepek.pharmapoint,cz, může být fyzická či právnická osoba, která nerezervuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je tedy spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při, rezervaci zboží a případném uzavření kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3.  Rozhodný jazyk a rozhodné právo: Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, jakož i v rámci procesu rezervace se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4.  Nabízené zboží: Rezervační systém obsahuje přehled zboží určeného prodávajícími k prodeji v rámci jejich podnikatelské činnosti, jedná se zejména o prodej bezlepkových potravin a jiného bezlepkového sortimentu. Seznam zboží v rezervačním systému se může lišit od zboží nabízeného v kamenných prodejnách lékáren PharmaPoint. Prostřednictvím rezervačního systému není možné rezervovat léčivé přípravky. Rezervací zboží v rezervačním systému bezlepek.pharmapoint.cz nedochází z k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku ani k uzavření smlouvy mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání prodávajících ve smyslu ust. § 1820 a násl. o.z.
 5.  Kupní cena zboží a další náklady: U každého jednotlivého zboží jsou v rezervačním systému vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. V rezervačním systému jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména následující údaje:

(i)    specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),
(ii)     další údaje.

Zákazník souhlasí, že vyobrazení či fotografie zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. Prodávající ani provozovatel nejsou schopni garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje. Kupní cena se může u jednotlivých lékáren v rezervačním systému lišit.

 

II.
Rezervace zboží
Uzavření kupní smlouvy

 1.  Povinností prodávajícího je (i) zarezervovat zákazníkovi v rezervačním systému zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami (ii) prodat zákazníkovi rezervované zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění (v zákazníkem zvoleném nákupním místě – lékárně PharmaPoint ), (iii) předat zákazníkovi doklady, které se vztahují ke zboží, (iv) umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží uhrazením zboží ve vybrané lékárně PharnaPoint a jeho převzetím. Nákupní místo je zároveň prostor obvyklý pro podnikání zákazníkem vybraného prodávajícího (dále také jen „nákupní místo“)
 2.  Zákazník rezervuje zboží prostřednictvím internetového formuláře rezervačního systému umístěného na internetových stránkách bezlepek.pharmapoint.cz (dále jen „rezervace“). Bližší náležitosti formuláře rezervace jsou uvedeny na internetových stránkách bezlepek.pharmapoint.cz. Rezervace  je považována za platnou, jsou – li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění rezervace jsou patrné z procesu rezervace v rezervačním systému a zákazník  má možnost před vlastním odesláním rezervaci  zkontrolovat a případně opravit. Odesláním rezervace  (klikem na tlačítko “REZERVOVAT“) potvrzuje zákazník správnost údajů a potvrzuje svůj zájem o rezervaci  jím vybraného zboží. Údaje uvedené v rezervaci  jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.
 3. Po přijetí rezervace bude zákazník informován elektronickou poštou na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v rezervaci  nebo v uživatelském účtu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání rezervace ím. Pokud zákazník  neposkytl v rámci rezervace e-mailovou adresu, je přijetí rezervace potvrzeno prostřednictvím SMS.
 4.  Prodávající a provozovatel jsou oprávněni v návaznosti na druh rezervace (např. množství zboží, výše kupní ceny) dle svého uvážení ověřit rezervaci u zákazníka, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v rezervaci nebo v uživatelském účtu a zákazník je povinen rezervaci verifikovat. V opačném případě bude rezervace považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
 5.  Za případné chyby při přenosu dat ani za jakékoliv náklady zákazníka související s využitím komunikačních prostředků na dálku nenese prodávající ani provozovatel žádnou odpovědnost. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.
 6.  Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Zákazník odesláním rezervace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodnímu podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném v době odeslání rezervace dle odst. 3 tohoto článku, akceptuje je a bude je dodržovat. Tyto obchodní podmínky platí pro zákazníka ve znění platném v den realizace (odeslání) rezervace  zákazníka, není-li sjednáno jinak. Totéž platí v případě výše kupní ceny včetně souvisejících nákladů uvedených v rezervačním systému. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v rezervačním systému.
 7.  Zákazník bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v rezervačním systému jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu rezervace zákazníka doručena.
 8.  Rezervuje-li zákazník zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že rezervované zboží nebude možné v nákupním místě vyzvednout ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající nebo provozovatel neprodleně informovat zákazníka na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v rezervaci nebo v uživatelském účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, považuje se původní rezervace co do části předmětného zboží za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
 9. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) o.z. se vylučuje přijetí rezervace s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany zákazníka. Navržení změn, dodatků či odchylek zákazníka vůči potvrzené rezervaci prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn zákazníka .
 10.  Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat rezervaci zákazníka v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v rezervačním systému anebo v případě zjevně mylné informace, a to v jakékoliv fázi vyřízení rezervace.
 11.  Zákazník se může v rámci rezervačního systému registrovat, čímž mu vznikne uživatelský účet, z něhož může rezervovat zboží (dále také jen „uživatelský účet“). V rámci registrace /nebo přístupu do uživatelského účtu uvede zákazník svou e-mailovou adresu a heslo. Údaje uvedené o zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník povinen aktualizovat. V uživatelském účtu je zákazník oprávněn sledovat aktuální stav své rezervace.
 12. Kupní smlouva je uzavřena až se zvoleným prodávajícím ve zvoleném nákupním místě – lékárně PharmaPoint okamžikem zaplacení kupní ceny prodávajícímu a převzetí zboží při současné fyzické účasti zákazníka nebo jím zvolené osoby.
 13.  V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a zákazníkem má přednost znění kupní smlouvy.

III.
Platební podmínky, splatnost kupní ceny

 1.   Při konkrétní koupi zboží může zákazník uhradit kupní cenu v hotovosti při osobním nákupu zboží v nákupních místech – lékárnách PharmaPoint. V některých nákupních místech je možné uhradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou.
 2.  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad při nákupu zboží. Kupní cena (včetně DPH, balné apod.) je splatná vyzvednutím zboží zákazníkem. Převzetí zboží zákazníkem je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 3.  Veškeré změny zboží a změny cen v rezervačním systému jsou vyhrazeny. Nabídka zboží (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
 4.  Zákazník je povinen při volbě osobního nákupu v nákupním místě vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo SMS o tom, že je rezervované zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné rezervované zboží vyzvednout. Rezervované zboží bude v nákupním místě k dispozici k vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu nebo SMS o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka zákazníkem vyzvednuta, považuje se rezervace za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
 5. Není-li na webových stránkách v rezervačním systému uvedeno jinak, jsou dodací lhůty zboží stanoveny následovně:-    je – li zboží skladem, je zboží ve zvoleném nákupním místě připraveno zboží k vyzvednutí nejpozději do 48 pracovních hodin od potvrzení rezervace. Otevírací doby nákupních míst jsou uvedeny zde. Nebude-li možné ve výše uvedené lhůtě rezervované ostatní zboží v nákupním mstě vyzvednout, oznámí prodávající nebo provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v rezervaci nebo v uživatelském účtu.

IV.
Odpovědnost z vadného plnění
Záruční podmínky

   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními o.z.).
   2.  Není-li zákazník podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. o.z., jak následuje v odst. 3. až 14. tohoto článku obchodních podmínek.
   3. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady.
    Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
   4. i)     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    ii)     zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    iii)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    iv)      zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
    v)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží zákazníkem, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

   5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek, může zákazník požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi  působilo značné obtíže.
   6. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží.
   7.  Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může zákazník práva z nich uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle ust. § 2166 odst. 1 o.z. nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.
   8.  Zákazník je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v rezervaci, jinak od převzetí zboží zákazníkem v nákupním místě.
   9.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy než o.z. uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost dle ust. § 2113 o.z. Zákazník má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. U zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo u použitého zboží neodpovídá prodávající v záruční době za vady.
   10.  Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek, potvrdí mu prodávající, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
   11.  Uplatní-li zákazník práva z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má zákazník právo na (i) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (ii) na odstranění vady opravou zboží (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
   12.  Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění dle odst. 8 tohoto článku těchto obchodních podmínek a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má zákazník právo na (i) odstranění vady nebo (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.
   13.  Při dodání nového zboží vrátí zákazník prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
   14.  Zjistí-li zákazník vady zboží, musí tyto uplatnit osobně v nákupním místě u toho prodávajícího, kde si zboží vyzvedl, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
   15. Prodávající doporučuje zákazníkovi při zasílání reklamovaného zboží vyplnit a vytisknout reklamační list (k dispozici zde), ke kterému zákazník připojí kopii dokladu o koupi zboží. Řádně vyplněný a podepsaný reklamační list zašle zákazník spolu s reklamovaným zbožím prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na adresu nákupního místa toho prodávajícího, kde zboží zakoupil. Osobní doručení reklamovaného zboží je možné. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít.  Prodávající zašle zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v rezervaci nebo v uživatelském účtu bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned), dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamační protokol bude zákazníkem dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným  zbožím.

  V.

  Mimosoudní řešení sporů

   Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti zákazníka, má zákazník vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

   

  VI.
  Ochrana osobních údajů

    1.  Zákazník souhlasí s tím, že při rezervaci a převzetí zboží, jakož i při registraci do uživatelského účtu je vyžadováno vyplnění údajů, které mohou mít povahu osobních údajů. Zákazník souhlasí s tím, aby zpracovatel osobní údaje zákazníka uvedené při činnostech uvedených výše po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uschovával jako registrovaný správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení rezervace zákazníka.
    2.  Zákazník uděluje tímto výslovný souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, která souvisí s předmětem činnosti provozovatele a jeho smluvních partnerů včetně telemarketingu a obchodních sdělení především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník má právo zasílání těchto informací ze strany provozovatele kdykoliv zakázat.
    3.  Zákazník si je vědom toho, že souhlas se zpracováním údajů dává dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným provozovateli. Zákazník má po dobu, po kterou je souhlas udělen, i nadále právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě.  Dále má zákazník právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů a dál má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno právo provozovatele a prodávajícího na náhradu škody, a to zejména v případě, kdy nemohl v důsledku odvolání souhlasu a/nebo v důsledku korekce, výmazu či blokování osobních údajů plnit své závazky vyplývající ze sjednaného právního vztahu s třetí osobou. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm provozovatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Informace o těchto údajích mu prodávající poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně poskytnutých údajů.
    4.  Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Za jiným účelem než uvedeným v těchto obchodních podmínkách nejsou osobní údaje zákazníka získávány ani zpracovávány, distribuovány ani třetím osobám bez souhlasu zákazníka  (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží, členů koncernu prodávajícího). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.
    5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.
    6. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Provozovatel garantuje bezpečnost poskytnutých dat.
    7. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované webové stránce k rozpoznání počítače uživatele v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  VIII.
  Závěrečná ustanovení

    1. Provozovatel je oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek. Pro zákazníka jsou závazné obchodní podmínky v době odeslání rezervace dle čl. II. odst. 2. obchodních podmínek.
    2. Jakékoliv změny nebo doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
    3.  Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku je zákazník upozorněn na to, že s mimosoudní stížností se zákazník může obrátit na kontrolní orgán, kterým jsou:

  (i) příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
  (ii) Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

  (iii) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
  (iv) Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu, především dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

    1.  Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné a/nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.
    2.  Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě zákazníka – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
    3.  Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním rezervace dle čl. II. odst. 2. obchodních podmínek, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí.
    4.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 1. 2. 2016. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

  V Praze dne 1. 2. 2016